Jijamata Shikshan Prasarak Mandal's, Buldana.
 
Rambhau Lingade Adhyapak Mahavidyalaya, Buldana.
     
 

Courses

 
     
  B.Ed. (Two Year)  
  Intake - 100 Sdudents Co-education.