Jijamata Shikshan Prasarak Mandal's, Buldana.
 
Rambhau Lingade Adhyapak Mahavidyalaya, Buldana.
     
 

Biomateric Attendance

 
 

Year 2019

 
 
Month
Name
 
 
August
September
October
November