Jijamata Shikshan Prasarak Mandal’s
 
Yashwant Adhyapak Vidyalaya, Buldana 
     
 

Courses

 
     
  D.T.Ed. Marathi Medium (Two Year)  
  Intake - 100